Requiem for Peace - Bing Che Xing
in Mandarin
 


transliterated with pinyin

Che lin lin ma xiao xiao
Wagons rattling and banging, horses neighing and snorting

Xing ren gong jian ge zai yao
conscripts marching, each with bow & arrows at his hip,

Ye niang qi zi zou xiang song
fathers and mothers, wives & children, running to see them off,

Chen ai bu jian xian yang quao
so much dust kicked up you can't see Xian-yang Bridge!

Qian yi dun zu lan dao ku
And the families pulling at their clothes,stamping feet in anger, blocking the way and weeping,

Ku sheng zhi shang gan yun xiao
the sound of their wailing rises straight up to assault heaven.

Bian ting liu xue chang hai shui
The frontier posts run with blood enough to fill an ocean,

Wu huang kai bian yi wei yi
and the war-loving Emperor's dreams of conquest have still not ended.

Jun bu jian Han jia shan dong er bai zhou
Hasn't he heard that in Han, east of the mountains,

Qian cun wan luo sheng jing qi
there are two hundred prefectures, thousands and thousands of villages, growing nothing but thorns?

Zong you jian fu ba chu li
And even where there is a sturdy wife to handle hoe and plough,

He sheng long mu wu dong xi
the poor crops grow raggedly in haphazard fields.

Kuang fu Qin bing nai ku zhan
It's even worse for the men of Qin; they are such good fighters

Bei qu bu yi quan yu ji
they're driven from battle to battle like dogs or chickens.

Xin zhi sheng nan e
Truly, it is an evil thing to bear a son these days,

Fan shi sheng nu hao
it is much better to have daughters;

Sheng nü you de jia bi lin
at least you can marry a daughter to the neighbor,

Sheng nan mai mo sui bai cao
but a son is born only to die, his body lost in the wild grass.

Jun bu jian qing hai tou
Has my lord seen the shores of the Kokonor?*

Gu lai bai gu wu ren shou
The white bones lie there in drifts, uncollected.

 Xin gui fan yuan jiu gui ku
New ghosts complain and old ghosts weep,

Tian yin yu shi sheng jiu jiu
under the lowering sky their voices cry out in the rain.